Cart 0

Obrazac o jednostranom raskidu ugovora i povratu proizvoda pošaljite na  Guliver moda d.o.o, odjel reklamacija internet prodaje poštom na adresu Zoranićeva 16, 21 210 Solin, Hrvatska ili na e-mail:[email protected]

  1. Ime, prezime i adresa potrošača ____________________
  2. Prima [ovdje trgovac unosi svoj naziv i sjedište, te broj telefona, adresu elektroničke pošte ili broj telefaksa ]:
  3. Ja _____________________ ovim izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o prodaji sljedeće robe/za pružanje sljedeće usluge (odabrati)_________________, naručene/primljene dana ______________________ – potpis potrošača (samo ako se ovaj obrazac ispunjava na papiru), – datum.

 

Potrošač ima pravo jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu (internet trgovina), u roku od 14 dana.
U slučaju sklapanja ugovora o prodaji proizvoda, rok počinje teći od dana kada je potrošač primio proizvod.
U slučaju sklapanja ugovora o pružanju usluge, rok počinje teći od dana sklapanja ugovora.
Ugovor se raskida pisanom obaviješću o raskidu poslanom trgovcu.
Obavijest o raskidu ugovora se šalje na adresu: Zoranićeva 16, 21 210 Solin, Hrvatska ili na email: [email protected]

Ugovor je raskinut u trenutku kada je trgovac primio obavijest o raskidu.
Smatra se da je ugovor raskinut na vrijeme, ako je obavijest o raskidu upućena unutar predviđenog roka od 14 dana od preuzimanja robe.
U slučaju raskida ugovora, potrošač je dužan u svom trošku vratiti proizvod trgovcu.
Potrošač ne odgovara za štetu koju je trgovac pretrpio zbog raskida ugovora.
Trgovac je dužan, u roku od 14 dana od dana primitka pisane obavijesti o raskidu, vratiti potrošaču cjelokupan iznos koji je potrošač do trenutka raskida platio na temelju ugovora.

Proizvod mora biti u originalnoj neoštećenoj ambalaži, proizvod mora biti neoštećen i ispravan te ne smije imati na sebi nikakve preinake (neovlašteni popravak proizvoda, neispravno rukovanje), proizvod mora biti sa svim dijelovima unutar proizvoda, sa svim pripadajućim proizvodima i dodatnim priborom te je potrebno vratiti originalni račun.

SKINI OBRAZAC