Cart 0

Pravila o kolačićima i kolačići

Guliver moda d.o.o  upotrebljava kolačiće i slične tehnologije, kao što su HTML5 web-pohrana i lokalni dijeljeni objekti (svi se naziva “kolačići” u nastavku) kako bi snimili preferencije korisnika i optimizirali dizajn web stranica. Oni olakšavaju navigaciju i povećavaju jednostavnost korištenja web stranice.

Kolačići su male datoteke pohranjene na vašem krajnjem uređaju. Mogu utvrditi je li u prošlosti bilo kontakta između nas i vašeg krajnjeg uređaja. Identificiran je samo kolačićna vašem krajnjem uređaju. Osobni podaci mogu se spremiti samo u kolačiće ako ste dali svoj pristanak ili ako je to bitno zbog tehničkih razloga, npr. da biste omogućili sigurnu prijavu.

Korištenjem naše web stranice pristajete na korištenje i pohranu kolačića na vašem krajnjem uređaju. Međutim, također možete pogledati našu web stranicu bez kolačića. Većina preglednika automatski prihvaća kolačiće. Možete spriječiti spremanje kolačića na svoj krajnji uređaj postavljanjem preglednika da ne prihvaća kolačiće. U bilo kojem trenutku možete izbrisati kolačiće pohranjene na vašem krajnjem uređaju. Točne upute za to možete pronaći u priručniku za vaš preglednik ili krajnji uređaj. Daljnje informacije o deaktiviranju lokalnih zajedničkih objekata možete pronaći ovdje

Ako odlučite ne prihvatiti kolačiće, to može rezultirati smanjenom dostupnosti usluga na našoj web stranici.

Kategoriziramo kolačiće kako slijedi:

Osnovni kolačići (vrsta 1)

Ovi kolačići su neophodni za web stranice i njihove značajke kako bi ispravno funkcionirali. Bez ovih kolačića, usluge poput konfiguratora vozila mogu biti onemogućene.

Funkcionalni kolačići (tip 2)

Ovi kolačići omogućuju nam poboljšanje upotrebljivosti i učinkovitosti web stranica te pružanje različitih značajki. Na primjer, funkcionalni kolačići mogu pohraniti postavke jezika.

Kolačići izvedbe (vrsta 3)

Ovi kolačići prikupljaju informacije o načinu na koji upotrebljavate web stranice. Izvedbeni kolačići pomažu nam, naprimjer, da prepoznamo posebno popularna područja naše web stranice. Na taj način možemo bolje prilagoditi sadržaj naših web stranica prema vašim potrebama i time poboljšati ono što vam nudimo. Ovi kolačići ne prikupljaju osobne podatke. Daljnje pojedinosti o prikupljanju i analiziranju informacija mogu se pronaći u odjeljku “Analiza podataka o upotrebi”.

Kolačići treće strane (vrsta 4)

Ovi kolačići instaliraju treće strane, npr. društvene mreže. Njihova je glavna svrha integrirati sadržaj društvenih medija na našu web lokaciju, kao što su društvene dodatke.

Kako odbiti i izbrisati kolačiće?

Možete odabrati odbacivanje ili blokiranje svih ili određenih vrsta kolačića koji su postavljeni na temelju vašeg posjeta web-mjestu tako da kliknete na postavke kolačića na našim web stranicama. Možete promijeniti svoje preference za web-mjesta i/ili web-mjesta bilo kojeg dobavljača trećih strana promjenom postavki preglednika. Napominjemo da većina preglednika automatski prihvaća kolačiće. Stoga, ako ne želite da se kolačići koriste, možda ćete morati aktivno brisati ili blokirati kolačiće. Ako odbijate korištenje kolačića, i dalje ćete moći posjetiti naša web-mjesta, ali neke od funkcija možda neće raditi ispravno.  Također možete posjetiti www.allaboutcookies.org za detalje o tome kako izbrisati ili odbiti kolačiće, a i za sve daljnje informacije o cookies općenito. Korištenjem naše web stranice bez brisanja ili odbijanja nekih ili svih kolačića, suglasni ste da možemo postaviti one kolačiće koje niste izbrisali ili odbili na uređaju.

Kolačići koji se koriste na našoj stranici

Google analitika

Ova web stranica koristi Google ™ Analitiku, servis Web Analitike koji pruža Google, Inc. (“Google”). Google Analitika koristi “kolačiće”, koje su tekstne datoteke smještene na vašem računalu, kako bi web-mjestu analizirala kako korisnici koriste web-mjesto. Informacije koje generira kolačić o vašem korištenju web stranice će biti proslijeđene i pohranjene od strane Googlea na poslužiteljima u SAD-u.

Google će koristiti ove informacije u ime operatora ove web stranice u svrhu vrednovanja vašeg korištenja web stranice, kompilacije izvješća o web aktivnosti za web operatora i pružajući im druge usluge koje se odnose na web aktivnosti i Internet Korištenje.

IP-adresa, koju je vaš preglednik prenosi unutar dosega Google Analitike, neće biti povezana s bilo kojim drugim podacima koje održava Google. Možete odbiti korištenje kolačića odabirom odgovarajućih postavki na vašem pregledniku, međutim, napominjemo da ako to učinite možda nećete moći koristiti punu funkcionalnost ove web stranice.

Također možete opt-out(ati) praćenje od strane Google analitike za buduće na način da preuzmete i instalirate Soogle analytics Opt-out dodatak pregledniku sa svog trenutnog preglednika. Ako ne želite da se vaši podaci pohranjuju, molimo da instalirate alat za deaktivaciju (de-activation-tool) koji pruža Google: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Za dodatne informacije, pogledajte www.tools.google.com/dlpage/gaoptout or www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html (opće informacije o Google analitici i zaštiti podataka). Mi ističemo da je na ovoj web stranici, kod Google analitike “gat._anonymizeIp ();” proširen kako bi se osigurala anonimna zbirka IP adresa (zvan IP prikrivanje).

Facebook pixel

Facebook pixel je analitički alat koji omogućuje oglašivačima da mjere učinkovitost oglašavanja po razumijevanju akcije ljudi uzetih na web stranici. Oglašivači mogu koristiti piksel podatke kako bi bili sigurni da se oglasi prikazuju pravim ljudima, graditi publiku za oglašavanje i otključati dodatne Facebook alate za oglašavanje.

Facebook kolačići su kolačići iz trećih strana koji se koriste za praćenje ciljeva konverzija web stranica i stvaranje (anonimizirane) popisa ljudi koji su posjetili našu web stranicu. Ako želite onemogućiti Facebook kolačiće na vašem pregledniku, molimo posjetite http://www.aboutads.info/choices/.

Rules about cookies and cookies

Guliver design 1980 d.o.o uses cookies and similar technologies, such as HTML5 web storage and local shared objects (all referred to as “cookies” below) to capture user preferences and optimize web site design. They facilitate navigation and increase ease of use of the website.

The cookies are small files stored on your end device. I can determine if there was any contact between us and your end device in the past. Identified only cookies to your end device. Personal data can only be stored in cookies if you have given your consent or if it is important for technical reasons, eg to enable a secure login.

By using our website you agree to use and store cookies on your end device. However, you can also view our website without cookies. Most browsers automatically accept cookies. You can prevent cookies from being saved to your end device by setting up your browser to not accept cookies. You can delete cookies stored on your end device at any time. Refer to the manual for your browser or the end device for the correct instructions. Further information on deactivating local common facilities can be found here

If you choose not to accept cookies, this may result in reduced availability of services on our website.

We categorize cookies as follows:

Basic Cookies (Type 1)

These cookies are essential for web sites and their features to function properly. Without these cookies, services such as a vehicle configurator may be disabled.

Functional Cookies (Type 2)

These cookies allow us to improve the usability and efficiency of the web site and provide different features. For example, functional cookies can store language settings.

Cookies (Type 3)

These cookies collect information about how you use a web site. Performance cookies help us, for example, to recognize the particularly popular areas of our website. In this way, we can better tailor the content of our websites to your needs and thus improve what we offer you. These cookies do not collect personal information. Further details on collecting and analyzing information can be found in the “Usage Usage Analysis” section.

Third Party Cookies (Type 4)

These cookies are installed by third parties, such as social networks. Their main purpose is to integrate the content of social media into our site, such as social plugins.

How to refuse and delete cookies?

You can choose to reject or block all or certain types of cookies that are set up based on your site visit by clicking on the cookie settings on our web site. You can change your site preferences and/or sites from any third-party vendor by changing your browser settings.

Please note that most browsers automatically accept cookies. Therefore, if you do not want cookies to be used, you may need to actively delete or block cookies. If you refuse to use cookies, you will still be able to visit our sites, but some of the features may not work properly.

You can also visit www.allaboutcookies.org for details on how to delete or reject cookies, and for any further cookie information in general. By using our web site without deleting or rejecting some or all cookies, you agree that we may set up cookies that you have not deleted or discarded on your device.

Cookies we use

Google Analytics

This website uses Google ™ Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. ( “Google”). Google Analytics uses “cookies”, which are text files placed on your computer, in order for a site to analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website will be forwarded and stored by Google on US servers.

Google will use this information on behalf of the operator of this site for the purpose of evaluating your use of the Website, compiling reports of web activity for the web operator and providing them with other services related to web activity and Internet Use.

The IP address your browser is transmitted within the scope of Google Analytics will not be associated with any other data maintained by Google. You may decline to use cookies by choosing the appropriate settings for your browser, however, please note that if you do so you may not be able to use the full functionality of this web site.

You can also opt-out tracking by Google Analytics for future ways by downloading and installing the Google Analytics opt-out plugin for your browser from your current browser. If you do not want your data to be stored, please install the de-activation-tool provided by Google: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

For more information, see www.tools.google.com/dlpage/gaoptout or www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html (general information about Google Analytics and Privacy). We point out that on this website, with Google Analytics “gat._anonymizeIp ();” expanded to ensure anonymous IP collection (called IP concealment).

Facebook pixel

Facebook Pixel is an analytical tool that allows advertisers to measure the effectiveness of advertising by understanding the actions of people taken on the web site. Advertisers can use pixel data to make sure that ads are shown to real people, build an audience, and unlock additional Facebook advertising tools.